Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Logo Gminy na rozmytym tle

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Zakrzew bierze udział w projekcie systemowym pn: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie: od 01.03. 2014 r. do dnia 31.10.2014 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 169 636, 60 zł

Celem szczegółowym projektu jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji  pomiędzy obszarami wiejskimi  i miejskimi. Celem dodatkowych działań  realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przyczyni się do  likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, a tym samym umożliwi wyrównanie szans  edukacyjnych  dzieci  nieobjętych  wychowaniem  przedszkolnym.

W ramach projektu zostaną utworzone m.in. place zabaw wraz z wyposażeniem, dostosowane pomieszczenia do potrzeb dzieci, oddziały przedszkolne  będą doposażone w sprzęt komputerowy, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne, meble, zabawki, artykuły plastyczne.

Logotypy dofinansowania

Autor: Gmina Zakrzew
Powrót
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna