Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej zakrzew.lubelskie.p

Urząd Gminy Zakrzew zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Zakrzew.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-02-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-27.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Dokumenty w formacie pdf są zeskanowane i nie posiadają odpowiednika tekstowego.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Mapa nie jest dostępna.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-12-27.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Duma, ug@zakrzew.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 6809700. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy . Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd z poręczą dla osób na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem do budynku jest zmienna faktura powierzchni, w postaci wewnętrznych wycieraczek.
Budynek ma 2 kondygnacje. Budynek nie posiada windy. Ciągi komunikacyjne, mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca odpoczynku.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.
W budynku nie są stosowane pętle indukcyjne.
W urzędzie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..
 • Powrót
  Gospodarowanie odpadami
  ikona śmietniki
  Karty spraw
  Ikona Karty spraw
  Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Ikona prawo
  Rozkład Jazdy Bus
  Ikona autobusu
  EBOI
  Ikona dokument
  Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
  Ikona biblioteka
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Ikona dłonie i dom
  Klub Seniora
  ikona seniorzy
  Odnawialne Źródła Energii
  Ikona dom i energia odnawialna