Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wanda Holweg – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

tel. 84 68 09 489
fax. 84 68 09 489
e-mail: gops@zakrzew.eu

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek, godz. 7:30 – 15:30

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie jest budżetową jednostką organizacyjną gminy, utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. Działalność ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy a w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową. Podstawowym aktem prawnym, porządkującym zakres i sposób funkcjonowania pomocy społecznej jest ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004r.
(Dz .U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt jego działalności, dobór pracowników, powierzone składniki majątkowe.

Ponadto strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:

 • główna księgowa,
 • pracownicy socjalni

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych, a także wynikające z uchwał Rady Gminy.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach
  o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
  z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należą:

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka
 • sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem
 • praca socjalna
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
 • dożywianie dzieci
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
 • kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

Występowanie jednej z powyższych okoliczności równocześnie z kryterium dochodowym określonym w ustawie o pomocy społecznej, jest warunkiem nabycia prawa
do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe wynoszą:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 477 zł
 • dla osoby w rodzinie – 351 zł

W ramach projektu systemowego POKL „Wspieranie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej w gminie Zakrzew” Ośrodek wspiera osoby korzystające z pomocy społecznej zagrożone wykluczeniem społecznym w podnoszeniu kwalifikacji
oraz kompetencji społecznych. Uczestniczy w innych programach dla różnych grup wymagających wsparcia.

Ośrodek realizuje zadanie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992) w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia pielęgnacyjnego oraz realizuje ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) w zakresie ustalania prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

Ponadto Ośrodek koordynuje działania w zakresie organizowanych na terenie gminy prac społecznie użytecznych, jest współorganizatorem z PCPR letniego wypoczynku dla dzieci, koordynuje pomoc żywnościową dla mieszkańców gminy pochodzącą z Banku Żywności w Lublinie oraz z CARITAS.

Pracownicy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej oprócz kompletowania dokumentów potrzebnych do przyznania pomocy w różnych formach prowadzą szeroko rozumianą pomoc socjalną dla klientów. Ponadto pomagają w kompletowaniu i składaniu dokumentów w celu uzyskania orzeczeń o niepełnosprawności, ściśle współpracują z innymi instytucjami, organizacjami, m.in. Ośrodkami Pomocy Społecznej, kuratorami, pracownikami służby zdrowia, Policją, GKRPA, Szkołami, Środowiskowym Domem

Samopomocy itd.

 

 

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w gminie Zakrzew został powołany Zarządzeniem Nr 76/12 Wójta Gminy Zakrzew z dnia 14 września 2012r. Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.), ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473  z późn. zm.), ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), Uchwała Nr X/46/11 Rady Gminy Zakrzew z dnia 25 listopada 2011r.  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny – jest to grupa specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Wyznaczone w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie osoby spotykają się  w celu nakreślenia sposobu, w jaki chcą działać i wykorzystywać swoje kompetencje, możliwości i zasoby w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie Gminy Zakrzew wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
 • Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie
 • Komisariatu Policji w Bychawie
 • Szkoły Podstawowej w Zakrzewie
 • Szkoły Podstawowej w Dębinie
 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
 • Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PROMED” w Zakrzewie
 • Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bychawie
 • Sądu Rejonowego Lublin -Wschód w Lublinie z/s w Świdniku

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest pomoc osobom i rodzinom z problemem przemocy w przezwyciężeniu problemów, podejmowanie działań interwencyjnych oraz długofalowe wsparcie na rzecz przeciwdziałania skutkom przemocy.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest koordynowanie i integrowanie działań podmiotów uczestniczących na obszarze danej gminy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwia tworzenie w ramach  Zespołu Interdyscyplinarnego grup roboczych  w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem  przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Zgodnie z nałożonymi wymogami prace grup roboczych są dokumentowane.

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz każdej instytucji wchodzącej w skład zespołu interdyscyplinarnego w Zakrzewie.

Z poważaniem

Wanda Holwe

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

Powrót
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna