IV sesję Rady Gminy Zakrzew

IV sesję Rady Gminy Zakrzew
17
06
2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2024r. poz. 609) zwołuję IV sesję Rady Gminy Zakrzew na dzień 25 czerwca 2024 r., (wtorek). Obrady sesji rozpoczną się o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie 26. Zapraszam do wzięcia udziału w obradach.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6.      Interpelacje i zapytania radnych

7.      Debata na temat Raportu o stanie Gminy Zakrzew za rok 2023

8.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2023 rok

9.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Zakrzew z wykonania budżetu za 2023 r.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023r.

11.   Sprawozdanie z realizacji ,, Programu współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w 2023 r.

12.   Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku Gminy Zakrzew.

13.  Odpowiedzi na interpelacje.

14.  Wolne wnioski i informacje.

15.  Zakończenie obrad IV sesji Rady Gminy Zakrzew.

 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzew dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Zakrzew za rok 2023

 

 

Przewodnicząca Rady

Mariola Skrzypek

Autor: Wieleba Krzysztof
Powrót
Gospodarowanie odpadami
ikona śmietniki
Karty spraw
Ikona Karty spraw
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona prawo
Rozkład Jazdy Bus
Ikona autobusu
EBOI
Ikona dokument
Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
Ikona biblioteka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ikona dłonie i dom
Klub Seniora
ikona seniorzy
Odnawialne Źródła Energii
Ikona dom i energia odnawialna